รับจดทะเบียนสมรส รับจดทะเบียนสมรส กับชาว ต่างชาติทุกประเทศ

Speedy Translation and Travel Co.,Ltd.

ให้บริการ ด้านการ จดทะเบียน สมรสกับชาวต่างชาติ

แบบครบวงจร ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือ ต้องการความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารซึ่งยุ่งยากพอสมควรครับ

ส่วนด้านขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส แบบละเอียด  ทุกขั้นตอนเราสามารถบริการให้ได้ราคา ถูก และรวดเร็ว ครับ

ทางเรารับรองว่าการบริการในทุกขั้นตอนนั้น ถูกต้อง และถูกกฏหมาย แน่นอนครับ ส่วนขั้นตอนการดำเนินการมีขั้นตอนต่างๆดังนีันะครับ

ขั้นตอนในการ จดทะเบียน สมรส กับ ชาวต่างชาติ

1. ขอใบรับรองความโสดของ สามี/ภรรยาชาวต่างชาติ ที่สถานฑูต ประเทศนั้นๆ เพื่อขอเอกสาร ใบรับรองโสด เพื่อแสดงว่า บุคคลนั้นสามารถสมรสได้ตามกฎหมายและเพื่อป้องกันการจดทะเบียนสมรสซ้อน

2. การแปลใบรับรองโสด เพื่อให้ทางเขต หรืออำเภอใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรส กฏหมายกำหนดว่าต้องแปลเป็นภาษาไทย

3. การรับรองเอกสาร ที่กรมการกงศุลกระทรวงต่างประเทศ หลังจากแปลเอกสารใบรับรองโสดแล้ว ต้องนำตัวใบรับรองโสด ทั้งตัวที่สถานทูตออกให้และตัวแปลภาษาไทยไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

4. จดทะเบียนสมรสที่เขต/อำเภอ ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของการทำเอกสารขั้นสุดท้าย การจดทะเบียนสมรสต้องมีล่าม และพยาน 2 คน เพื่อให้ข้อมูล และการสอบถามข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ และเป็นไปตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยตั้งไว้ เพื่อสามารถอธิบายข้อมูลในเอกสารให้แก่ชาวต่างชาติ เข้าใจก่อนเซ็นต์เอกสาร ทะเบียนสมรส

 

พร้อมมีบริการทำวีซ่าทุกประเทศ ราคากันเอง